Útjelzők

útjelzők

Hermész Triszmegisztosz / Tabula Smaragdina

Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fenn van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van.
Így érted meg az egyetlen csodát.
És ahogy minden dolog az Egytől származott, az Egy gondolatból: úgy, elfogadva azt, lett minden teremtett dolog.
Apja a Nap, anyja a Hold, a szél hordozta méhében, dajkája a föld.
Ez a világ első anyagának forrása.
Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
Válaszd el a földet a tűztől, a durvát a finomtól, gyengéden, hozzáértéssel.
A földről az égbe száll, aztán pedig a földre, befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket.
Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét.
Ettől kezdve menekül előled minden sötétség.
Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz, és minden szilárdat áthat.
Így teremtették a világot.
Annak, ami ezt a módszert követi, eredménye csodálatos lesz.
Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világ tudásának három része birtokomban van.
Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

Nag-Hammadi tekercsek

... Amikor a kettőt eggyé teszitek, és a bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt, mint a belsőt, a fentit, mint a lentit, s így a férfit és a nőt egyetlen eggyé ... akkor léptek majd be Atyám országába.
-
Olvasol az Ég és a Föld arcán, de nem jöttél még rá, hogyan értsd a jelen pillanatot.

Esszénus Béke Evangéliuma

... Ha felemelkedem az égbe, ott vagy; ha a pokolban hajtom le a fejem, íme megint ott vagy ... ezért mind a sötétség, mind a fény hozzád hasonlatosak ...
-
A Szent Templom, csak az
Ősi Egyesülésekkel építhető, azokkal,
Amelyeket kimondanak, amelyeket végiggondolnak
És amelyeket megélnek.
Mert ha ők csak a szájukkal mondják
Csak olyanok, mint a halott kaptár,
Amit a méhek elhagytak, és sosem ad több mézet.
Az Egyesülések jelentik a hidat
Az ember és az angyalok között,
És mint minden híd, csak türelemmel építhető,
Bizony, ahogyan a folyó feletti híd
Köveit is egyenként faragják,
A víz szélén található kövekből.
Az Egyesülések száma tizennégy,
Mivel a Mennyei Atya angyalainak száma hét,
És a Föld Anya angyalainak száma hét.
És amint a fa gyökerei a földbe süllyednek,
és tápláltatnak,
A fa ágai pedig az ég felé emelik karjaikat,
Ugyanígy az ember a fa törzséhez hasonlóan,
Gyökereivel mélyen
Föld Anyjának testébe fogódzik,
Míg lelke felemelkedik
Mennyei Atyjának ragyogó csillagaihoz.
És a fának gyökerei a Föld Anya angyalai,
És a fának ágai a Mennyei Atya angyalai.
És ez a Szent Életfa,
Amely az Örökkévalóság óceánjában áll."
-
...amint a Mennyei Atya adta neked az Ő szent lelkét, Föld Anyád adta az Ő szent testét...

Jacob Böhme

Mindenkinek saját külön pokla van, és nem érintheti semmi más, mint csakis saját mérge.
-
Minden ember a maga Istene, vagy a maga ördöge.

Dimitrij Mereskovszkij

Félni a szabadságtól, nem hinni benne, azt jelenti, hogy nem hinni a Szentlélekben, mert az emberi szabadság Istenben éppen a Szentlélek, - íme ide vezet bennünket az evangeliumi kritika - és ez nem kis dolog.
Talán drága áron, de végre megértettük, vagy meg fogjuk érteni azt, amit a kereszténység kétezer évén keresztül soha senki nem értett meg, - hogy Krisztus ismeretlen neve - a Megváltó és hogy ha nem vesszük magunknak a szabadságot, soha sem ismerjük meg őt, az Ismeretlent.
-
És ha mi oly rettenetesen elfelejtettük az Atyát és a Fiút, nem azért van-e ez, hogy elfelejtettük az Anyát? Ma sokkal inkább, mint bármikor megnyugvása, reménysége az emberi nemzetségnek. - A Fiúnak anyja, Szűz Mária. Nem hiába borultak le előtte az emberek, csak Ő tudja elvezetni őket az Égi Anyához, a Lélekhez is.
-
A megismerés : szeretet.
-
A legfelsőbb megismeréshez az első lépcsőfok a csodálkozás. Aki keres, nem nyugszik addig, amíg nem talál, megtalálván amit keresett csodálkozik, csodálkozva diadalmaskodik, diadalmaskodva megnyugszik.
-
Gyermekeim, szeressétek egymást, szeressétek egymást!
Így parancsolta az Úr, és ha ezt az egyet megtartjátok, - elég ...

Salamon

Isten dicsősége: elrejteni, a királyé: kikutatni a dolgokat.
-
Dicsőség annak, aki az ő bosszújáról letészen.

Henry David Thoreau

Az ember sorsát az pecsételi, vagy inkább az mutatja meg, hogy miképpen vélekedik önmagáról.
-
Néha azt, akinek másfél esze van, féleszűnek minősítjük, mivel eszének csupán egyharmadát érjük fel ésszel.

Szerb Antal

A szabad ember örökös figyelmeztetés a többieknek, hogy csak rabszolgák.
-
A lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szenvtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből, azokból, akiknek van miről lemondaniuk.

Muzulmán legenda

Micsoda büdösség - mondták a tanítványok egy döglött kutya mellett elhaladva.
Milyen fehérek a fogai! - mondta Jézus.

Friedrich Nietzsche

Hiába azonosak a szavaink, ha a tapasztalataink különbözőek.
-
A magány megérlel, de ehhez a Nap kell barátod legyen.

Dr Ernst Schertel

Énünk a szó szoros értelmében nem más, mint egy nézőpont.

Anthony de Mello

Egy szentről az a hír járta, hogy minden alkalommal, amikor elindult otthonról, hogy vallási kötelességeit teljesítse, ezt mondta:
"És most, Uram, viszlát! Megyek a templomba."
-
Ne engedd meg senkinek sem, hogy olyan mélyre rántson, hogy meggyűlöld érte.

Richard Bach

Ha megadatik számodra a vágy, akkor az erő, hogy beteljesítsd is megadatik hozzá.
-
Tudatlanságod ismertetőjegye az igazságtalanságba és a boldogtalanságba vetett hited.

Napoleon Hill

Amiben az emberi elme hinni tud, azt meg is tudja valósítani.

Paracelsus

Az Isten minden teremtményt mindig maga szentelt és áldott meg.
-
A hasonlók a hasonlóhoz kapcsolódnak, és a hasonló meggyógyítja a hasonlót.
-
Ne legyen másvalaki, aki a maga ura lehet.

Paul Brunton

Az időtlen felsőbbrendű Én a bennünk lakozó örökké élő Isten.

Oscar Wilde

A szerelem titka nagyobb, mint a halál titka. A szerelem minden.
-
Amit a művészet igazán tükröz, az nem az élet, hanem a néző.
-
Az olyan ember, aki nem a maga módján gondolkozik, egyáltalán nem is gondolkozik.
-
A világ igazi misztériuma az, ami látható, nem pedig az, ami láthatatlan.
-
A művészet sokkal inkább fátyol, mintsem tükör.

Francis Bacon

Esztelen és önmagának ellentmondó elképzelés, hogy ha soha nem térünk új utakra,
létrehozhatunk valamit, ami eddig soha nem létezett.
-
Csak akkor kezdik majd az emberek megismerni saját erőiket, ha nem ugyanazt ismételgeti mindenki, hanem ki-ki a maga munkájával siet a többi segítségére.
-
Nem hajtottunk végre nagy tetteket, csupán valamivel kevesebbre becsültük azt, amit mások igen nagyra tartottak.
-
Krisztus köpenyén nem volt varrás, az egyház öltözéke mégis tarka.
-
Az ember, ha az isteni gondviselésre és kegyelemre bízza magát, olyan erőt és hitet gyűjt, amelyet az emberi természet önmagából nem fejleszthet ki.
-
Bizonyos, hogy aki bosszút melenget, az maga tartja sebeit nyitva, pedig enélkül beforranának és meggyógyulnának.

Agrippa von Nettesheim

Magasság és mélység összefüggenek egymással, s minden érintés egyik vagy másik ponton végigrezeg az egészen, mint a kifeszített hárfahúron. Tehát ha ellendül egy alacsonyrendű erő, a magasságból rögtön felzeng a rezonanciája.

Herakleitosz

Az út fel és le ugyanaz.

Eliphas Lévi

Az olvasók nagy részének a mágia az ördög tudománya. Ez kétségtelen, mert a fény tudománya ugyanaz, mint az árnyéké.
-
Az ember - az ember annyit ér, amennyinek hiszi magát, hogy ér; annyira képes, amennyire hiszi magát, hogy képes megtenni; azt teszi, melyet valóban megtenni kíván; végül mindazzá válhat, mely lenni akar.
-
A hit bizonysága a mű.
-
Az állandó csöpögés elkoptatja a követ, és végül kilyukasztja azt. A célt, melynek az akaraterőd mindig szenteled, végül eléred; akkor kezdesz sikert elérni, mihelyst sikert kezdesz akarni.
-
Minél többet tesz az ember a jelenben, annál többet tehet a jövőben.
-
Az egyensúly csak az erők szembeállításának eredményeként jön létre; az aktívnak nincs létezése a passzív nélkül; a fény sötétség nélkül nem teremt formát; a megerősítés csak a tagadás fölött diadalmaskodhat.
-
Az ember a föld istene, Isten pedig a menny embere. Mielőtt kimondanánk "Isten akarata", addigra az ember már akarta. Ezért a Mindenható Isten megbecsülésének és megértésének az ember szabad akaratából kell megtörténnie.
-
A kétség halálos ellensége a hitnek, a hit érzi, ha isteni beavatkozás szükséges betölteni azt a szakadékot, amely elválasztja a végest a végtelentől, és szívének összes melegével és értelmének összes tanulékonyságával erősíti meg ezt a közbelépést.
-
A tudomány a lélek Bábel tornya, bejárhatja saját spirálisan felemelkedő útját, mint ahogy ez majd bekövetkezik; megrengetheti a földet, de sohasem fogja elérni az eget.
-
A halál nem létezik a bölcs ember számára, ez egy tömeges tudatlanság és gyengeség által borzalmassá tett fantom. A változás a mozgás bizonyítéka, és a mozgás élet.
-
Az igazságot, a lét valódi lényegét nem nehéz megtalálni: bennünk van és mi benne vagyunk. Az igazság olyan fajta fény, amelyet a vakok is látnak.
-
Minden vallási jelképben felismerhetővé válnak az igazság és a tévedés. Az igazság mindenhol egyforma, míg a tévedés függ a helytől, az időtől és a személytől.
-
Az elme magasabb rendjének szomorú kiváltsága látni az összes kérdés mindkét oldalát, és méltányolni a tényt, hogy mindkét oldal egyenlően megvédhető.
-
Isten esetében a szó egyenlő a tettel, és így kellene lennie az embereknél is. Az igaz szó a cselekvés gyökere.

Keleti mondás

Amikor a bölcs a Holdra mutat, az idióták csak az ujjat látják.

Szepes Mária

A mágia erőt jelent.
A képzelet önmagát megvalósító varázserejét.
-
Félni valamitől annyit jelent, mint mágnessé válni a félelem tárgya számára. Ha megszűnt a félelem, megszűnt a vonzás.
-
Az emberek, akik a mulandóság farsangján összeakadnak egymással, maskarát viselnek, és az álarc alatt sokszor nem ismernek rá saját testvérükre sem. Aki azonban tudja, hogy legjobb barátja, rokona, szellemének kedves, régóta nélkülözött társa az, akivel egy idegen test rövid időre felöltött jelmezében találkozott, nem törődik a külsőséggel, és csak a lényeget, az ősi valóságot szolgálja a másikban.

Szent Ágoston

Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz!
-
Isten közelebb van a lélekhez, mint a lélek önmagához.

Eckhart Mester

Mikor Isten rátekint a teremtményre, akkor létrehozza azt. Mikor a teremtmény ránéz Istenre, akkor átveszi tőle a létet.
-
Az ember rendeltetése, hogy szeressen és megismerjen.

Buddha

Az egyik tudja - a másik nem.
Mind a kettő szabad elme.
Az egyik jó, a másik gonosz,
de mindkettő csak a karma szele.

Sántidéva

Bármennyi öröm csak van a világon, mind abból fakad, hogy másokat boldognak akarsz látni.
S bármennyi szenvedés van a világon, mind abból fakad, hogy magadat boldognak akarod látni.

Emil Michel Cioran

Imádság nélkül élhet az ember, de az imádság lehetősége nélkül már nem.

Arab mese

A fázós, didergő bolond a pokol kapujához rohan, s vacogva kéri:
- Adjatok tüzet! - de a kapu őrzői azt kiáltják: - Menj innen, nekünk nincs tüzünk!
- Hogyan? - kérdi csodálkozva a bolond. - A pokolban nincsen tűz?! - Nincs!! - kiáltja az őr.
- Sohasem volt! Ide mindenki a saját tüzét hozza.

Gustav Meyrink

Mindent tudni semmit sem jelent.
Semmit se tudni annyit tesz, mint mindent ismerni.
-
Az, amit a vallásos ember Istennek hív, nem más, mint egy állapot.
Gyógyíthatatlan vaksága akadályt állít elébe, amelyet nem mer átugorni.
Képmást készít magának, hogy azt csodálja, ahelyett, hogy azzá válna.
-
Van egy belső, titokzatos sarjadzás, olykor évekig meg sem mozdul, akkor aztán váratlanul, néha jelentéktelen körülmények hatása alatt fölérez, a burokból kirügyezik és egyszer aztán érett gyümölccsel nyújtózik életünkbe az ága, holott észre sem vettük virágba borulását. Ekkor tudjuk meg, hogy kertészei voltunk egy titokzatos fának, anélkül, hogy tudtunk volna róla. Bár ne hittem volna sohasem, hogy van hatalom rajtam kívül is, amely ezt a fát formázni és növeszteni tudja. De sok nyomorúságtól kímélhettem volna meg magamat. Egyedülálló ura voltam sorsomnak és nem tudtam. És mert tettekkel nem változtathattam meg, azt véltem, hogy védtelenül állok sorsom előtt. Sokszor jutott eszembe: aki gondolatain uralkodik, az mindenható úr végzete fölött is. Ámde ezt a gondolatot mindannyiszor elvetettem, mert e félkísérletek eredményei nem mindjárt mutatkoztak. Lekicsinyeltem a gondolat mágikus erejét és beleestem mindannyiszor az emberiség őshibájába: óriásnak tartván a cselekedetet, a gondolatot azonban agyrémnek csupán. Az árnyéknak csak az parancsolhat és az árnyékkal a sorsnak is, aki mozgásra bírja a világosságot; aki ezt tettekkel kísérli meg, az maga is árnyék csupán, aki árnyékkal küszködik hiába. Ámde úgy tetszik, hogy halálra gyötör minket az élet, amíg a nyitját megértjük. Sokszor magyaráztam ezt meg másoknak, mert meg akartam őket segíteni; meghallgattak, bólogattak és hittek is, de mint a szűrőből, úgy szaladt ki emlékezetükből ez a beszéd. De úgy látszik, az igazság sokkal egyszerűbb, semhogy mindjárt megérthessük. Avagy csak akkor jutunk más belátáshoz, amikor a „fa” égig nőtt? Attól tartok sokkal nagyobb különbség van ember és ember között, mint ember és kő között. Életünk végcélja ez: finom ösztönökkel nyomozd ki, mi rügyezteti ezt a fát és mi védi meg a megvénhedés ellen. Minden egyéb nem más, mint trágyát lapátolni, anélkül, hogy tudnád, miért lapátolod.
-
Ébernek lenni, ez minden.

Babiloni bölcsesség

Ha céljaidat alacsonyabbra tűzöd, az igazság útjáról letérsz.

Michelangelo

Isten szeme, Isten keze, Isten álmai - ez a művészet.

Johann Wolfgang Goethe

Érzület mindenkiben él, egyéniség akad itt-ott, a művészetről kevés embernek van fogalma.

Mevlana J. Rumi

Minden egyes "Ó, Atyám"-od mögött, ezer "Íme, itt vagyok" rejtőzik.
-
Nem vagyok keresztény, vagy zsidó, nem vagyok muszlim, vagy hindu. Nem vagyok buddhista, szufi, vagy zen. Nem vagyok vallás, vagy kulturális rendszer. Nem vagyok keletről, vagy nyugatról. Nem jövök a tengerből, vagy a földről. Nem vagyok fizikai, vagy éteri, nem állok semmilyen elemből. Nem létezem. Nem vagyok entitása ennek a világnak, vagy a következőnek. Nem származom Ádámtól és Évától, sem más teremtés-történetből. Helyem a hely nélküli, nyomom a nyomtalan. Sem test, sem lélek nem vagyok. A szeretethez tartozom és láttam a két világot egynek.

Saint-Germain

A szeretet törvénye a harmónia.
-
Az alkímia belső jelentése a részek új egységének létrehozása, amely magában foglalja az alkotás egészének kapcsolatát valamennyi alkotórészével. Ezért az alkímia helyesen értelmezve, az anyagon, az energián, sőt magán az életen belüli mutációk és transzmutációk ellenőrzésének tudatos hatalmával foglalkozik. A misztikus tudománya, az önmagát felismert ember erőssége, aki kutatásai során meglelte önmagában az Istennel való egységet, és hajlandó ennek részeként működni.

Zarathustra

Jó gondolatok, jó szavak, jó tettek.

Novalis

Minden szónak van varázsereje: amilyen szellemet idéz, olyan jelenik meg.

Albert Einstein

A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó.
-
Minél nagyobb a megismert tartomány, annál nagyobb a megismeretlen.
-
Az emberi lény az általunk univerzumnak nevezett egész időben és térben korlátozott része. Saját magát, gondolatait és érzéseit a többi résztől elválasztva érzékeli, ez tudatának egyfajta optikai csalódása. A csalódás valamiféle börtönünk, amely vágyainkat és érzéseinket néhány közelünkben lévő személyre korlátozza. Feladatunk, hogy együttérzésünk kiterjesztésével megszabaduljunk ebből a börtönből, s hogy magunkhoz öleljünk minden élőlényt és az egész természetet, teljes szépségében.
-
A képzelet fontosabb a valóságnál.

Leonardo da Vinci

Ahol több az érzés, több a szenvedés is.

Hamvas Béla

Az egyetlen valóság Isten.
-
Vajon mi kényszeríti az embert, hogy ebben a nyilvánvalóan hazug színjátékban egységesen úgy tegyen, mintha nem hallaná, mit mond a lelke mélye.
-
A kinyilatkoztatás részese az, aki kapcsolatot teremt a lét emberfeletti köreivel.
-
A gnothi szeauton éppen ellenkezője annak, ami önismeret. Éppen a róla való lemondás. Semmit sem tudni. Ismerd meg, hogy nem tudsz semmit. Ezt mondja a delphoi felirat.
...
Felismerés, megrázó megnyilatkozás. Semmi több annál, hogy: vagyok. Mi ez a vagyok? Az élet, amely bennem él, felismeri azt, hogy él. Elkezdi ezt tudni és látni és tapasztalni. És amint ezt látja és tudja és tapasztalja, megérti azt, ami benne a legmélyebb: önmagát. Az önmagára feleszmélő lét. Tudd meg, hogy: vagy. Ez minden, amit tudhatok.
-
Ami a szeretetből nem érthető, annak szavahihetőségéről le kell mondani.
-
Az üdvtervet minden esetben és kivétel nélkül és mindenkinél az imagináció teremti, éspedig arra a képre alakítja, amely képet magába fogadott és amely kép mágikus bűvöletében magát átengedte, hogy akaratát e kép megvalósításának szolgálatába állítsa.
-
Az üres teret és a némaságot kevesen kedvelik, a sivatagot és a magányt, a természetnek ezt a minimumát, s ezért a szellem maximumát.

Umberto Eco

Ők azért tudják, amit tudnak, mert készek a tudásra. Ha mind megőriztük volna magunkban ezt a titok iránti fogékonyságot, csak úgy káprázna a szemünk a sok kinyilatkoztatástól. Akarni nem szükséges, bőven elég a készség.

Müller Péter

Minden emberismeret: önismeret. Mert csakis addig láthatsz le valakiben, ameddig önmagadban is lelátsz.
-
Veszélyt az emberre sohasem az jelent, ami tud, hanem amivel azonosítja magát.
-
Ami bennem sérthető, azért nem is kár.

Carl Gustav Jung

Az ember nem azáltal világosodik meg, hogy elképzeli a fény alakjait, hanem azáltal, hogy tudatosítja a sötétséget.

Márai Sándor / A világról

És ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál. Rokona a négereknek és a csillagoknak, a hüllőknek és Leonardo da Vincinek, a Golf-áramnak és a maláj nőknek, a földrengésnek és Lao Cénak. Mindehhez közöd volt, egy anyagból vagytok, egy lélek teremtett, ugyanaz a lélek fogad vissza. Ez egészen biztos.

Angelus Silesius

Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod;
istenné, ha hiszed, földdé, ha azt imádod.

Giovanni Pico della Mirandola

Nem alkottunk sem éginek, sem földinek, sem halandónak, sem halhatatlannak, hogy önmagadat amilyennek csak akarod, döntésed és rangod értelmében magad alakítsd ki, mint a fazekas, abba a formába gyúrd át, amelyik inkább tetszik. Lelked végzéséből lesüllyedhetsz az alacsony, állati világba, és újjászülethetsz a felsőbb, az Isten világába.

Baktay Ervin

Meg kell tanulnunk, hogy értelmünket irányítani és ellenőrizni tudjuk, hogy felismerjük: eszköz csupán, amely szolgálatunkra, de nem vezetésünkre hivatott.

Simon Bar Jochai

Az ember nem érti Istent, de szereti Őt; és a szerelem hitet szül.
Isten az ember szellemében rejtőzik, de szívében nyilvánul meg.

Dr Erich Bischoff

Az isteni elmélkedés és imádság idején a lélek képes felemelkedni az istenséghez és sikeresen közbenjár mások, sőt az egész természet érdekében.

Saint-Exupery

Ha szeretsz, többet látsz a világból. S minél többet látsz, annál jobban szeretsz.
-
Csak belső korlátok vannak.

Haich Erzsébet

Aki türelmesen gyakorolja az egyedüllétet, az idő múltával más sosincs egyedül.

William Blake

A világot látni egyetlen porszemben,
A mennyet egy vadvirágban.
A végtelenséget tartod a tenyereden
És éled az örökkévalóságot egy órában.

Lev Tolsztoj

A tiszteletet azért találták ki, hogy elrejtse a puszta helyet, ahol a szeretetnek kellene lakoznia.

Jorge Luis Borges

...Egy bizonyos idő elteltével, az Ember megtanulja észlelni a szubtilis különbséget, egy kéz támogatása és egy lélek megláncolása között, megtanulva azt, hogy a szeretet nem annyit jelent mint valakivel lefeküdni vagy, hogy van melletted valaki és nem azonos a biztonság állapotával, ily módon az ember elkezdi megtanulni, hogy a csókok nem kontaktusok és az ajándékok nem ígéretek... Így hát az ember elkezdi elfogadni felemelt fejjel és tágra nyitott szemmel bukásait, megtanulva, hogy minden útjait a Most-ra alapozva kell felépítenie, mivel a holnap talaja túl bizonytalan a tervezéshez... és a jövőnek mindig számtalan változatai vannak, melyek azonban félúton megállnak... És egy idő után, az ember megtanulja azt is, hogy ami túl sok, legyen bár a Nap életet adó melege is, – éget és megszenesít. Ekkor elkezdi beültetni saját kertjét, önnön lelkét díszítve, ahelyett, hogy arra várakozna, hogy virágot hozzon neki valaki, és megtanulja azt, hogy rendelkezik az elviselés, tűrés erejével, mivel értékes ő ... így hát az ember csak tanul, egyre tanul nap mint nap... Idővel megtanulod azt, hogy együtt lenni valakivel azért, mert fényes jövőt ígér számodra, annyit jelent, hogy előbb-utóbb vissza akarsz majd térni a múltba. Idővel meg fogod érteni majd azt is, hogy aki képes hibáiddal, gyengeségeiddel együtt szeretni téged, anélkül, hogy meg akarna változtatni, – meghozhat neked minden boldogságot, amire vágysz. Idővel rájössz majd arra is, hogy ha csupán azért vagy e személy mellett, hogy társa legyél magányában, elkerülhetetlenül eljutsz addig, hogy nem akarod látni többé őt. Megérted majd azt, hogy az igazi barát nagyon kevés és aki nem harcol értük, előbb vagy utóbb hamis barátoktól körülvéve találja magát. Idővel megtanulod majd azt, hogy egy haragos pillanatban kimondott szavak, egy egész élet folyamán tartó sebet üthetnek a másikban. Idővel megtanulod, hogy elnézést bárki kérhet, de megbocsátani csak az igazi nagy lelkek tudnak. Idővel meg fogod tanulni azt, hogyha mélyen megsértettél egy barátot, nagyon valószínű, hogy barátsága soha többé már nem lesz olyan erősségű. Idővel rájössz majd arra, hogy annak ellenére, hogy boldog lehetsz barátaiddal, egy idő után siratni fogod azokat akiket hagytál elmenni. Idővel rájössz arra, hogy egyetlen tapasztalat sem fog soha többé megismétlődni, amit valamelyik lény mellett töltöttél. Idővel rájössz majd arra, az aki megaláz vagy megvet egy emberi lényt, előbb vagy utóbb maga is ugyanazt a megvetést és megalázást fogja elszenvedni, de megsokszorozódva. Idővel megtanulod majd, hogy a dolgok siettetése vagy erőltetése végül azt hozza, hogy nem úgy történik amint remélted. Idővel rájössz, hogy a valóságban nem a jövő a legjobb pillanat, hanem pontosan az a pillanat a legjobb, amit most élsz meg. Idővel látni fogod, hogy annak ellenére, hogy boldog vagy azokkal akik körülötted vannak, mégis rettenetesen hiányoznak neked azok akik tegnap még veled voltak és most már elmentek, nincsenek... Idővel megtanulod majd, hogy megbocsátani vagy bocsánatot kérni, azt mondani, hogy szeretsz, hogy vágyakozol, hogy szükséged van, hogy barát akarsz lenni, – egy sír előtt kimondva – teljesen értelmetlen. Sajnos, ezeket idő teltével lehet megtanulni ...

Jézus korabeli temetési amulett

Ahol ketten vannak, ott nincsenek Isten nélkül és ahol az ember egyedül van, Én vele vagyok.

Blaise Pascal

Az egész természet a legkisebb megrezzenést is megérzi, s a tenger egyetlen kavics bedobásától megváltozik. Így van ez a kegyelemben is: a legkisebb tett is az egészre hat ki. Így tehát minden fontos.

Alexandra David-Neel

A lelki elképzelések testet öltésével ez olyan titokzatos dolog, ami már tudatosan vagy öntudatlanul történik meg vele. Mi lesz ezekből a teremtményekből? Néha éppúgy kikerülnek kezünk hatása alól, mint ahogy az testi gyermekeinkkel előfordul. Nem törődnek az idővel, hirtelen vagy fokozatosan lemondanak róla, saját életüket kezdik el irányítani. Inkább le kell mondanunk a démonok világába történő csatornák meggondolatlan megnyitásáról. A legtöbb embernek fogalma sincs arról, mi minden rejtőzik a mindenhatóság mélységeiben, amelyekbe meggondolatlanul alámerülünk.